Nieruchomości

Nasze rozważania na temat nieruchomości powinniśmy rozpocząć od podania definicji czym w istocie rzeczy jest nieruchomość.Aby zasięgnąć do tej definicji powinniśmy wiedzieć, że nieruchomości są przedmiotem rozważanym w prawie rzeczowym. Prawo rzeczowe rozróżnia takie rzeczy jak nieruchomości i rzeczy ruchome, które zwane są ruchomościami. Za nieruchomości uważa się takie części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności. Nieruchomości są również wyodrębnione geodezyjnie i są nazywane wówczas nieruchomościami gruntowymi. Nieruchomość to nie tylko obszar ziemi wyodrębniony, ale również budynki oraz inne urządzenia, które zostały na nim wzniesione. Poza tym za nieruchomości uważa się również budynki mimo tego, że są trwale związane z gruntem oraz części tych budynków, jeżeli na mocy przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Mówiąc o takich nieruchomościach mamy głównie na myśli różnego rodzaju domy jednorodzinne oraz wydzielone w budynkach mieszkania. Poza tym nieruchomość dotyczy również zasobów naturalnych, które znajdują się pod jej powierzchnią oraz nad nią. Powinniśmy także wiedzieć o tym, że taką definicję nieruchomości jaką mamy w Polsce wynika głównie z Kodeksu Cywilnego oraz uregulowań, które są zawarte w innych przepisach. Takimi przepisami mogą być ustawy o księgach wieczystych i hipotece, a także o gospodarce nieruchomościami.

Kodeks cywilny
Jak już wcześniej zostało wspomniane definicję nieruchomości w naszym kraju zawdzięczamy głownie Kodeksowi cywilnemu oraz innym przepisom. Warto skupić się na moment właśnie na tym zagadnieniu, gdyż uważam, że jest bardzo interesujące....
Prawo rzeczowe
Jeżeli poruszyliśmy temat Kodeksu cywilnego powinniśmy również co nie co dowiedzieć się o prawie rzeczowym, który ściśle reguluje to czym jest nieruchomość. Prawo rzeczowe ściśle dotyczy stosunków prawnych, które są powiązane z korzystaniem,...
Pojęcie nieruchomości lokalowej
Podejmując temat nieruchomości lokalowych należy również i przede wszystkim opisać czym tak naprawdę jest nieruchomość lokalowa. Jeżeli szczególniej nas zainteresuje ta tematyka warto zajrzeć do art.2 ustawy o własności lokali. Według tego...